Středa, 29.3.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Chrudim bude mít novou alternativní školku a školu

Chrudim bude mít novou alternativní školku a školuChrudim bude mít novou alternativní školku a školu a tak nám to nedalo a zeptali jsme se na pár otázek, které určitě budou zajímat rodiče, kteří by o této alternativě uvažovali. 

Kde se vzala myšlenka o vzniku další školky a školy v Chrudimi?

Základní školu Na rovině založilo jako nestátní školu již před třemi lety občanské sdružení v Bohdanči. Postupně vznikla poptávka po pobočkách se stejným vzdělávacím programem v Chrudimi, České Třebové a Jilemnici. Vzdělávací koncepce kombinuje Montessori pedagogiku, projektové vyučování a kritické myšlení.

Co to konkrétně znamená?

Ve škole to znamená, že část výuky pracuje každý žák na svém vlastním plánu učiva a část výuky na společném projektovém tématu.

Plány učiva zjednodušeně znázorňují učivo matematiky a češtiny na celý rok. Dítě si z plánů vybere učivo, kterému se chce věnovat a učitelka mu doporučí názorné didaktické pomůcky, na kterých dítě učivo pochopí. Většinou se na stejném učivu sejdou dvě děti a učí se ve dvojici, nebo jedno dítě učí druhé. Když dítě učivo ovládá (tj. umí správně pracovat s pomůckou, vyplnit pracovní list či naučit látku další dítě), označí si v plánech učivo jako zvládnuté a vybírá si další.

Chrudim bude mít novou alternativní školku a školuProjektové téma je celoroční téma zahrnující přírodovědné, vlastivědné, hudební a výtvarné učivo. Je to prostor, kde se děti už od první třídy učí pracovat s literaturou a internetem, učí se kriticky zpracovávat informace, prezentovat svůj názor a diskutovat o něm, učí se samostatnosti i spolupráci (často pracují ve skupinách – někdy věkově smíšených, někdy homogenních, někdy sestavených učitelem, někdy dle výběru dětí).

Ve školce je struktura podobná. Ráno děti pracují na pomůckách, jen si nevedou plány učiva, ale jejich pokroky si mapuje paní učitelka. Práce na pomůckách je v podstatě hraní si s didaktickými hračkami, děti si vybírají, co budou dělat a zda samy či s někým, ale zároveň se učí soustředit, rozvíjí své smyslové vnímání, učí se po sobě uklidit atd.

Projekt je ve školce realizován jako společná část dne – odehrává se z velké části na elipse (obdoba komunitního kruhu) a zahrnuje společné povídání, zpívání, hraní her, tvoření… jen s tím, že vše je vztaženo ke konkrétnímu tématu (např. pravěk).

Ve školce rodiče v pololetí dostávají zprávu o pokrocích dítěte, ve škole vysvědčení se slovním hodnocením.

Společná pro školku i školu je snaha, aby děti neztratily chuť se učit novým věcem, aby byla posilována jejich vnitřní motivace a zodpovědnost. Děti nejsou rozděleny podle ročníků, ale jsou ve věkově smíšených třídách – jednak aby se učily od sebe navzájem a jednak, aby děti, které jsou v některé oblasti napřed, nebyly limitovány učivem svého ročníku a mohly se věnovat náročnějšímu učivu se staršími dětmi.

Chrudim bude mít novou alternativní školku a školu

Naučí se děti stejné penzum učiva jako ve státní škole? Nemají potíže při přestupu na běžnou školu?

Děti v každé škole, ať státní nebo nestátní, musí naplňovat Rámcový vzdělávací program závazný pro všechny. Nestátní škola dokonce musí pravidelně úspěšně absolvovat kontrolu inspekce, protože kladná inspekční zpráva je podmínkou pro získávání dotací od MŠMT. To, čím se škola Na rovině především liší, není tedy objem učiva, ale forma výuky.

Co se týká přestupů, děti, které od nás zatím odešly na druhý stupeň, se na nové prostředí adaptovaly poměrně rychle a jsou v nových školách spokojené. Chrudimská pobočka ovšem počítá i s otevřením druhého stupně ZŠ.

Příležitostně budeme propojovat i aktivity školkových a školních dětí, aby i přestup ze školky do školy byl pro děti plynulý. Rádi bychom, aby děti, které budou chtít nastoupit do naší školy, absolvovaly i naši školku.

Chrudim bude mít novou alternativní školku a školuNestátní školy bývají placené rodiči. Jak je to se školným?

Nestátní školy dostávají tzv. normativy na žáka od MŠMT. To jsou peníze na mzdy. Co nestátním školám chybí, jsou peníze na provozní náklady, které u státních škol zajišťuje zřizovatel (obvykle obec). Školkovné  / školné tedy musí pokrýt nájem, energie, svoz odpadu, hygienické potřeby apod. Tyto náklady se budou rozpočítávat mezi všechny žáky školky a školy a budou tudíž záviset na celkovém počtu žáků. Protože usilujeme o to, aby školka i škola byla dobře dostupná, budeme se snažit o co nejnižší školné – kolem 1000 Kč měsíčně, ale konečnou částku definitivně upřesníme až podle skutečného počtu dětí.

Kdy bude školka, škola i druhý stupeň zahajovat svou činnost?

Už 1. září 2013 zahajuje Chrudimské sdružení EDDA činnost „firemní školky“. Ta bude v provozu 18 měsíců a bude předstupněm pro vznik školky Na rovině, která plynule naváže. Začínáme od nuly, tudíž školka bude začínat se základním vybavením, které bude postupně doplňováno z darů a grantů a některé paní učitelky si v průběhu těch 18 měsíců ještě doplní některé kurzy (kurz Respektovat a být respektován a kurzy Montessori pedagogiky budou probíhat v prostorách školky na počátku roku 2014 a budou otevřeny i rodičům).

1. září 2014 bude otevřen 1. – 6. ročník ZŠ Na rovině. Jinak řečeno budeme přijímat žáky do všech ročníků prvního stupně a do šesté třídy (sedmá až devátá se bude plnit postupně).

Více informací o firemní školce i budoucí škole naleznete na http://edda-chrudim.cz a na http://narovine.cz/chrudim Na webu jsou i informace o plánovaných akcích pro děti i pro dospělé.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.