Odstranění odpadu ze zdravotnictví

Odstranění odpadu ze zdravotnictvíOdpadům ze zdravotnických a jim podobných zařízení je nutno věnovat velkou pozornost vzhledem k jejich rozmanitosti a potenciálnímu nebezpečí infekce. Odpady ze zdravotnictví se mohou dělit dle jejich vlastností na specifické a nespecifické a dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů se dělí do podskupin s počátečním označením 18 01.

Mezi nejtypičtější metody odstranění odpadu ze zdravotnictví patří spalování odpadu a skládkování odpadu. Výběr metody je determinován povahou a nebezpečností odpadu, spolehlivostí, náročností a finanční nákladností metody odstranění odpadu a celkovým dopadem na životní prostředí. 

Použití spaloven nebezpečných odpadů k odstranění odpadu ze zdravotnických zařízení patří k nejběžnější metodě v České republice. Některé druhy zdravotnických odpadů (vysoce infekční a patologicko-anatomické) je zákonem o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. nařízeno zneškodnit spálením. Při spalování nebezpečného odpadu dochází ke zničení všech mikroorganismů a k výraznému zmenšení objemu a hmotnosti odpadu. Na druhou stranu dochází k uvolňování určitého množství spalin a tedy i emisí škodlivých látek do ovzduší. Používáním moderních a účinných technologických postupů na čištění spalin lze docílit výrazného snížení množství vypouštěných škodlivých látek.

 
Pro určité druhy odpadů je spalování dokonce nutné, zejména pro:
• ostré předměty
• všechny patologicko-anatomické odpady (odpady z dialyzačních oddělení, krevní vzorky, placenty apod.)
• léky a léčiva
• cytostatika a odpady z onkologických oddělení
• obvazy, pleny, oděvy na jedno použití nebo jiné kontaminované odpady
• ostatní odpady, kdy jiný způsob odstranění by mohl ohrozit zdraví člověka či životní prostředí.

V samotném zařízení spalovny je zakázáno dovezené odpady skladovat. Nakládání s odpady ve spalovnách se řídí provozním řádem zařízení. Dle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) je nejnižší hodnota teploty určené ke spalování nebezpečných odpadů 1000°C. Spalování odpadů se řídí zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

V České republice je zakázáno skládkování infekčních odpadů, nebezpečných chemických odpadů a nepoužitelných léčiv. Riziko ukládání odpadů ze zdravotnických zařízení na skládky je vysoké a je realizovatelné pouze pro ukládání vytříděných a prokazatelně nekontaminovaných odpadů nebo odpadů po vytřídění a dekontaminaci. Původně nebezpečný odpad dekontaminací ztrácí nebezpečné vlastnosti a rozdrcením je výrazně snížen jeho objem pro skládkování. Přesný způsob nakládání s odpady ze zdravotnictví je popsán v provozním řádu zdravotnického zařízení a skládky.

Příkladem správného managementu nakládání s odpady ze zdravotnictví bezpochyby může být Pardubická krajská nemocnice, a.s. (dále PKN), která nakládá s odpady bezpečně, ekonomicky, v souladu s platnou legislativou i s ohledem na životní prostředí. Krajská nemocnice v Pardubicích produkuje přes 400 tun odpadu za rok, zejména nebezpečných, se specifickými nebezpečnými vlastnostmi. Nemocnice disponuje zpracovaným a schváleným Plánem odpadového hospodářství. Krajský úřad Pardubice udělil PKN souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a souhlas s provozováním spalovny, která díky inovativní technologii čištění spalin a monitorování nepřekračuje emisní limity škodlivých látek do ovzduší.

PKN produkuje převážně nebezpečné odpady ve výši 30 – 35 tun za měsíc. Naprostou většinu těchto odpadů odstraňuje ve vlastní spalovně nebezpečných odpadů vybudované přímo v areálu nemocnice. Ostatní nebezpečné odpady jsou předávány odpovědným osobám. Spalovna ale termicky odstraní 70 – 80 tun odpadu za měsíc, z toho přibližně 55 % odpadu externích původců, zejména nemocnic a jiných zdravotnických zařízení Pardubického kraje. Odstraňování tohoto odpadu od jiných subjektů zajišťuje plynulý chod spalovny a zvyšuje tím efektivitu jejího využívání.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!

 

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.