Pondělí, 2.10.2023
Chrudim

Chrudim zrychluje boj s odpady

Aby město získalo lepší kontrolu nad odpadovým hospodářstvím, rozhodlo se zavést evidenci odpadů. Občané nejprve na svou popelnici na směsný komunální odpad namalují číslo popisné své nemovitosti, město ji poté opatří QR kódem. Ten spolu s elektronickou evidencí pomůže rozhodnout, jak práci s odpady do budoucna zefektivnit.

V současné době se v České republice skládkuje 46 % odpadů, hůře jsou na tom v Evropě jen balkánské státy. Tendence je ale jasná: skládkování postupně omezovat, až téměř vypustit.  

K vysokým metám míří Evropská unie, která svými odpadovými směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle: Do roku 2035 navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % a snížit skládkování komunálních odpadů na 10 %.

Druhý tlak způsobuje česká legislativa. Od 1. ledna začal platit nový odpadový zákon, který městům i obcím radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu (dále SKO) a velkoobjemového odpadu (dále VO) na skládku. V současné době platí města a obce 500 Kč za každou tunu SKO a VO. Při nesplnění skládkovacích limitů se poplatek navyšuje na 800 Kč za každou tunu navíc. V průběhu následujících let se tato částka může vyšplhat až na 1 850 Kč. Celkové náklady za uložení odpadu na skládku jsou však samozřejmě ještě vyšší, jelikož je nutné připočíst cenu za uložení stanovenou provozovatelem skládky.  

Odpady v Chrudimi
Každý občan v našem městě vyprodukuje v průměru 204 kg SKO a VO. Pokud se letos množství výrazně nezmění, přesáhneme zákonné limity a nevyhneme se tak zvýšenému poplatku za překročení stanoveného množství.

V dalších letech to nebude lepší – limity se snižují a poplatky zvyšují. Pokud se množství vyprodukovaného SKO a VO nezmění, budeme platit stále více. Za pouhé tři roky limit klesne na 170 kg/občan/rok a každá tuna navíc nás vyjde na 1 250 Kč.

Toto drastické zdražování se pak může promítnout i do poplatků za odpady u samotných občanů. Proto je v zájmu každého z nás uchopit do rukou tu jedinou zbraň, kterou máme – snížit objem SKO a VO v našem městě. Toho docílíme i tím, že budeme vytvářet méně odpadu a začneme pořádně třídit.

Míra třídění v našem městě dosahuje 40 %, podle nového zákona o odpadech však musíme v roce 2025 vytřídit již 60 % odpadů. Je proto před námi ještě dlouhá cesta, na které se musí podílet každý z nás. 

Tříděný odpad

Evidence odpadů
Abychom získali kontrolu nad odpadovým hospodářstvím, rozhodli jsme se v našem městě zavést evidenci odpadů. Jako první krok proto označíme etiketami s QR kódy nádoby na tříděný odpad ve sběrných hnízdech a nádoby na SKO všech občanů i podnikatelů.

Při výsypu pak pracovník technických služeb QR kód načte do evidenčního systému, kde se následně propíší informace o nádobě/domácnosti/podnikateli, druhu odpadu a jeho množství. Na základě těchto dat se pak můžeme rozhodnout, jaké efektivní kroky podnikneme do budoucna.

Označování QR kódy bude probíhat v jarních měsících. Až ten čas nadejde, vyzveme vás, abyste postavili své nádoby na SKO před dům či před firmu, technické služby a pracovníci městského úřadu se pak už o vše postarají. Nejprve však prosíme, abyste do poloviny února na nádoby čitelně a výrazně napsali neomyvatelnou barvou číslo popisné nemovitosti (např. čp. 1234), ke které nádoba patří. Prosíme, věnujte tomu pozornost. Předejdete tak komplikacím jak pro sebe, tak i pro úřad.

Třídění a evidence bioodpadu
Podle statistik tvoří bioodpad až 32 % obsahu běžné české popelnice na SKO! Přitom bioodpad je velmi dobře využitelný a na skládku v žádném případě nepatří. Abychom podpořili třídění tohoto odpadu, rozhodli jsme se v loňském roce pořídit hnědé nádoby pro domácnosti v rodinných domech a zavést systém sběru bioodpadu dům od domu včetně evidence tohoto odpadu.

Většina občanů žijících v rodinném domě od nás už hnědou nádobu dostala. Letos plánujeme pokračovat v jejich distribuci a dodat je zbylým domácnostem v rodinných domech v Chrudimi a místních částí města. O podrobnostech vás budeme včas informovat.

 

Odpad

 

Děkujeme občanům za spolupráci a těšíme se na společné budování města s minimem odpadu.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.