Pondělí, 15.7.2024
Chrudim

Dotace a granty na rok 2014

Dotace a granty na rok 2014Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2014, že termín pro podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do 15. ledna 2014.

Formuláře žádostí a „Pravidla pro přidělování” jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www.chrudim.eu. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v „Pravidlech”. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ
Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání.

Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na:
1) dotace sportovní
2) dotace kulturní
3) dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu
4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21

Rada města Chrudim schválila dne 21. 10. 2013 upravená pravidla pro poskytování grantů v rámci programu Zdravé město a MA 21 a grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2014:

1. Podpora rozvoje občanské společnosti

2. Prevence sociálně nežádoucích jevů
 2. A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením
 2. B Podpora projektů podporujících soužití generací

3. Zdraví 2020
 3. A Realizace projektů v souladu s programem

Zdraví 2020:
 – Zdravé stárnutí
 – Prevence úrazů u všech věkových skupin, prevence závislostí
 – Zdravý životní styl (stravovací návyky a pohyb)
 – Programy podpory zdraví (např. prevence civilizačních chorob)

4. Ochrana životního prostředí
 4. A Aktivity věnované problematice ochrany životního prostředí

5. Zdravá škola, Bezpečná škola
 5. A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola, Bezpečná škola
 5. B Podpora nových projektů ve Zdravých školách

Upozorňujeme, že příjemce dotace na rok 2013 je povinen předložit řádné vyúčtování dotace OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do 10. 12. 2013! 

Bližší informace: Monika Slaninová (tel. 469 657 671, monika.slaninova@chrudim-city.cz).

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.