Nový studijní obor v Pardubickém kraji

Nový studijní obor v Pardubickém krajiNa konci ledna 2013 schválilo MŠMT otevření nového studijního oboru na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. Čtyřletý studijní obor se jmenuje Bezpečnostně právní činnost. Jedná se o obor, který dosud nebyl v Pardubickém kraji zastoupen.

Absolvent získá základní znalosti z oblasti základů teorie státu a práva, bezpečnostní politiky, základů práva EU, aplikovaného trestního práva, základů rodinného práva, občanského a pracovního práva, aplikace daňového a celního práva, uplatňování práva v zemích EU, základů obchodního práva.

Úspěšným zakončením studia získá absolvent  střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventu studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou
aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

V případě, že naplníme již tento ročník, bude nový studijní obor otevřen již 1. září 2013.

Skutečské gymnázium tak v současné době může nabídnout tři studijní obory:
osmileté všeobecné studium
čtyřleté všeobecné studium
nově bezpečnostně právní činnost

V rámci osmiletého a čtyřletého gymnázia jsme byli úspěšní  s podáním dvou grantových žádostí do projektů Evropské unie, které jsou nyní realizovány.

Prvním projektem je grant z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání zaměřený na rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání. Cílem projektu je propojení znalostí a dovedností získaných v odborných předmětech s praktickými činnostmi. V rámci projektu vznikají ve škole nová přírodovědná praktika. Nové aktivity si žáci mohou vybrat jako nepovinný předmět. Vyučování probíhá praktickou a zábavnou formou (experimenty, exkurze, terénní práce). K výuce těchto předmětů byly z grantu zakoupeny nové pomůcky.

Pro nižší gymnázium nabízíme praktika z přírodopisu, výpočetní techniky a fyziky. Pro žáky vyššího gymnázia jsou připravena praktika ze zeměpisu, biologie a chemie.

I druhá úspěšná žádost byla zaslána do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, přesněji do oblasti 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Čerpání finančních prostředků z tohoto programu nám umožnilo větší individualizaci výuky anglického jazyka (rozdělení žáků do menších skupin) na vyšším stupni gymnázia, přípravu nových výukových materiálů ve společenskovědních předmětech (zeměpis, základy společenských věd) a v matematice a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti jak v hodinách českého jazyka, tak v odborných předmětech.

Důležitou součásti projektu je zapojení školního speciálního pedagoga do procesu vzdělávání (zejména žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

Pro žáky s SPU, ale i ostatní, je tedy ve škole k dispozici náš speciální pedagog.

Ve škole probíhá celá řada projektů: Ekoškola, Recyklohraní, Handicapovaní žáci na gymnáziu; dále pak např. organizování skutečského Majálesu.

Pokud  žáci osmiletého gymnázia během studia na nižším gymnáziu získají zájem o studium na jiné střední škole (např. odbornějšího zaměření), mohou samozřejmě gymnázium po ukončení kvarty opustit. Tito žáci jsou zvýhodnění lepší připraveností a větší úspěšností v přijímacích zkouškách na tu kterou střední školu.

Další informace o skutečském gymnáziu a jeho aktivitách lze získat na webových stránkách www.gymskutec.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.